College App Essays That Worked Connecticut Essay Non Medical Prescribing An Argumentative Essay On The Crucible Writing A Reflective Essay In Nursing Essay About How To Prevent Intentional Injuries

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu w nowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu w nowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy informuje, że dysponuje lokalem przeznaczonym do wynajęcia. Lokal o powierzchni  98,8 m² usytuowany jest na parterze (część północna budynku) nowej remizy przy ulicy Kieleckiej 25 w Bilczy. W związku z powyższym OSP Bilcza ogłasza postępowanie (postępowanie nie ma formy przetargu publicznego wynikającego z ustawy o zamówieniach publicznych) na wyłonienie najemcy wyżej wymienionego lokalu.

Informacje związane z postępowaniem mającym wyłonić najemcę w/wym. lokalu:

1. Oferty dotyczące wynajęcia lokalu należy przesłać listem poleconym do dnia 8 kwietnia 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy, Bilcza, ul. Kielecka 25, 26-026 Morawica

2. Złożone przez oferentów pisemne oferty winny zawierać następujące dane:

a) wysokość proponowanego przez oferenta miesięcznego czynszu dzierżawnego w złotych za metr kwadratowy brutto

b) rodzaj prowadzonej działalności w wynajętym lokalu (branża)

3. Minimalną wysokość proponowanego czynszu za wynajem pomieszczenia określa się na 31,00 zł/m² brutto miesięcznie

4. Otwarcie kopert z przesłanymi ofertami dotyczące wynajęcia lokalu nastąpi w Biurze Zarządu OSP Bilcza (Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy, Bilcza, ul. Kielecka 25, 26-026 Morawica) w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 19.00

5. Wyłonienia najemcy dokona Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

6. O wyborze najemcy decyduje wysokość zaproponowanego czynszu w zł/m² (brutto) miesięcznie

7. Informacja o wyborze najemcy zostanie wysłana do oferentów do dnia 15 kwietnia 2022 roku listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego)

8. Po dokonaniu wyboru najemcy w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 roku podpisana zostanie umowa najmu według wzoru ustalonego przez OSP Bilcza i uzgodniona z najemcą

9. W przypadku niepodpisania z winy najemcy umowy najmu postępowanie wyboru oferenta zostanie anulowane i przeprowadzone od nowa według podanej wyżej procedury

10. Zarząd OSP Bilcza zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi dotyczące postępowania:

– koszty wykończenia pomieszczenia oraz wszelkich remontów i ulepszeń w trakcie przygotowania do użytkowania oraz w czasie najmu najemca prowadzi na własny koszt bez prawa dochodzenia zwrotu od wynajmującego, zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej ustaniu

– najemca ma obowiązek każdorazowo pozyskać pisemną zgodę od Miasta i Gminy Morawica na przeprowadzenie w/wym. robót

– niezależnie od opłacania czynszu  najemca zobowiązany będzie do opłacania bieżących kosztów eksploatacyjnych wynajmowanego lokalu, podatku od prowadzonej działalności oraz zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody oraz odprowadzenia ścieków

– obowiązek uzyskania wszelkich zgód, opinii, zezwoleń lub decyzji związanych z prowadzeniem działalności w wynajmowanym lokalu ciąży na najemcy

– ustalona wysokość czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

Z lokalem przeznaczonym do wynajęcia można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu z prezesem OSP Bilcza (Lucjan M. Pietrzczyk, tel. nr 600 781 023 – również pytania związane z postępowaniem mającym wyłonić najemcę lokalu) lub gospodarzem OSP Bilcza (Sebastian Król tel. nr 504 336 955, Klaudia Ramiączek tel. nr 883 410 679).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.