Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

R o z d z i a ł   V

MAJATEK I FUNDUSZE OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich,
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. Dochodów z majątku i imprez,
4. Ofiarności publicznej,
5) Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.Do pobrania:             Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy