Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno- techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.


Do obowiązków naczelnika należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. Miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.


§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik strażymoże stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne,
2. Naganę w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 48


1. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.Do pobrania:             Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy