Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

 

R o z d z i a ł   IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:
1) Walne zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja rewizyjna.


A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§ 26

1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie  od 6 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

3. Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej orz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

5.Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie zapisków i darowizn,

10.Wybieranie i  delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP,

§ 28

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30

 Zwyczajne  walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

1. Z własnej inicjatywy,

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.Do pobrania:             Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy