Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używania munduru i odznak.

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20

 Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 1 rok,
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wpierającym.

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w  § 18 i § 19 niniejszego statutu,

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i  umundurowanie będące w dyspozycji OSP.Do pobrania:             Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy