Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy

 R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Bilczy, zwane dalej OSP

§ 2.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach     oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą OSP jest wieś Bilcza

§ 4.

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5.

Ochotnicza Straż Pożarna  posiada osobowość prawną.

§ 6.

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

 Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.Do pobrania:             Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy