Można dostać 3 tysiące za wymianę pieca!

Od 15 marca w gminie Morawica ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na ogrzewanie gazowe lub olejowe. 

Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Morawica. Wartość jednorazowej dotacji wynosi maksymalnie 3 tysiące złotych, jednak nie więcej niż 50 procent wartości całego zadania. 

Dofinansowaniu podlega realizacja przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, w tym również instalacja nowego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych nowo budowanych, położonych na terenie gminy Morawica.

Dotacja może być przeznaczona na: zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem lub olejem opałowym, budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem lub olejem. Warto zaznaczyć, że dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy i posiadające co najmniej dwuletnią gwarancję. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko raz. 

Aby otrzymać dofinansowanie należy: oszacować koszty zakupu pieca i jego wymiany, określić termin realizacji wymiany (nie później niż do końca października), złożyć wniosek, zawrzeć umowę z gminą Morawica, dokonać trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, zakupić i zamontować piec/kocioł kwalifikujący się do dofinansowania, przedłożyć do rozliczenia dokumenty potwierdzające likwidację pieców/kotłów węglowych oraz zakup i montaż urządzeń grzewczych kwalifikujących się do dofinansowania zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie, zapewnić Urzędowi Gminy wgląd w realizację zadania w każdej jego fazie oraz udostępnić wszelką dokumentację związaną z tym zadaniem. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Gminy po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2016 roku. 

Regulamin przyznawania dotacji, wniosek, projekt umowy oraz wniosek o rozliczenie zadania dostępne są na stronie internetowej www.morawica.pl. Zadanie realizowane jest przez Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji. Informacje pod numerem telefonu: 41-311- 691 wewnętrzny 116.

 Żródło informacji, regulamin oraz wniosek: www.morawica.pl